Veřejný závazek Doubravky-komunitního domova Suché (Domov)

 

Veřejný závazek Doubravky-komunitního domova Suché je základní charakteristikou organizace a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným závazkem.

 

Poslání registrované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP):

Posláním DOZP je zajišťování pobytových sociálních služeb osobám s poruchou autistického spektra (popř. dalším kombinovaným postižením), u kterých je od dětství narušen vývoj sociálních a komunikačních schopností, které mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby. DOZP se zaměřuje na individuální potřeby uživatelů služeb s respektováním specifik každého jednotlivce a při naplnění jejich důstojného života Podporuje jejich seberealizaci a samostatnost a směřuje tím ke zkvalitnění života uživatelů služeb.

Cíle Domova:

·       vytváření struktur v každodenním životě každého uživatele služeb

·       vytváření takových životních podmínek pro uživatele, které se budou co nejvíce přibližovat běžnému stylu života,

·       pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými,  

·       vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,

·       pomoc a podpora uživatelů v sebeobsluze a péči o sebe sama,

·       vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,

·       pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb,

·       vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů,

·       ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby,

·       vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním prostředí,

·       vytváření podmínek pro posilování sociálního začlenění,

 

Zásady poskytování služeb Domova:

·       poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,

·       poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem, a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

·       poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb,

·       poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem služeb a poskytovatelem,

·       srozumitelně seznamovat uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v našem Domově a využíváním našich služeb,

·       zajišťovat základní sociální poradenství,

·       pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí uživatelů,

·       dodržovat standardy kvality sociálních služeb,

·       mít písemně zpracované veškeré vnitřní zásady a pravidla související s poskytováním služeb včetně způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů,

·       zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,

·       zajišťovat důstojnost uživatelů a respektovat jejich soukromí,

·       usilovat o vytvoření vzájemné důvěry,

·       respektovat svobodné rozhodování,

·       respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání,

·       vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli,

·       komunikovat aktivně s uživateli a jejich rodinnými příslušníky,

·       poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným personálem s podporou systematického vzdělávání zaměstnanců

Cílová skupina:

Poskytované služby jsou určeny osobám od 11 do 64 let věku s poruchou autistického spektra (popř. s kombinovanými vadami), u kterých je od dětství narušen vývoj sociálních a komunikačních schopností, které mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.